II SKAPA ETT EGET VERK

2. Skaffa information

 1. PLANERING

  Gör en preliminär plan för att skaffa materialet; vilka material behövs, var och hur kan man hitta dem.

 1. MATERIALANSKAFFNING

  Leta efter olika källor med hjälp av sökmotorer på nätet och bibliotekens databaser.

Var noggrann med att ange upphovspersonerna och källorna.

 1. STRATEGIER FÖR INFORMATIONSSÖKNING OCH ANVÄNDNING AV SÖKMOTORER

  Internet är ett hav av information där man lätt drunknar om man inte vet hur man kan leta efter information på ett effektivt sätt. För att hitta information på nätet kan man använda olika sökmotorer, som ger olika sökresultat. Därför är det viktigt att du använder flera sökmotorer och jämför resultaten. För att din sökning av information med hjälp av ämnesord ska lyckas bör du behärska de sökkommandon som behövs, exempelvis AND, OR, NOT eller ””, +, (). För att minska antalet sökresultat kan du också begränsa sökningen enligt tidsperiod, språk och typ av material, exempelvis 2000-, svenska, artiklar.

  Du bör också lära dig att använda olika databaser eftersom de innehåller stora mängder hänvisningar och dokument som anknyter till ett visst ämnesområde. Databasen LIBRIS innehåller exempelvis inhemska artiklar om olika ämnen, vilket gör den mycket användbar vid informationssökning.

  Till effektiv informationssökning hör även utvärdering och filtrering av sökresultaten, exempelvis att skilja kommersiella och ideologiska träffar från faktabaserade. Wikipedia bör inte användas som källa som sådan, men är ofta användbar när man ska hitta källor och olika perspektiv om man kan läsa Wikipedia-artikelns historia och bakgrundsinformation.

  Förutom det man hittar på nätet bör man också använda faktaböcker, som handböcker och guider. Lär känna bibliotekets klassificeringssystem och öva på att hitta böcker i bibliotekets databas.

 1. LÄSSTRATEGIER, KÄLLINFORMATION OCH KÄLLKRITIK

  Du behöver många olika typer av information om det ämne du har valt. Du kan skaffa information genom såväl observation och erfarenhet som systematisk datainsamling. Olika slags faktatexter hjälper dig att förstå och få en överblick över ditt ämne samt hitta centrala begrepp.

  För att göra informationssökningen effektiv och studierna så smidiga som möjligt bör du lära dig olika lästekniker. I dina studier behöver du såväl en förmåga att ögna igenom text, som förmåga till fördjupad och kritisk läsning.

  När du hittar en lämplig källa – bok, artikel eller webbplats – ögna först igenom den: Vad berättar titeln eller huvudrubriken om ämnet? Vad säger kapitel- eller underrubrikerna? Läs sammanfattningen, om det finns en sådan. Leta efter information om författaren och hens förhållande till frågan (expert på ämnet, entusiast, lekman, journalist etc.). Finns det illustrationer eller diagram som gör texten lättare att förstå? Ögna också igenom källförteckningen: Har författaren tidigare skrivit texter om samma ämne? Baserar sig texten bara på några få källor eller har författaren använt många olika källor?

  Om källan verkar användbar, fördjupa läsningen för att skapa en större förståelse för ämnet. Plocka ut de centrala begreppen och skapa en begreppskarta genom att fundera på vilken relation begreppen har till varandra. Kontrollera definitionerna av de centrala begreppen. Framför författaren påståenden om de frågor hen tar upp? Om det finns påståenden, kontrollera motiveringarna i källorna och anteckna dem med hjälp av exempelvis för och emot-tekniken.

  Läs också texten kritiskt, särskilt om du vet att ämnet väcker diskussion och att det finns många olika åsikter om det. Kontrollera vilken målgruppen för källtexten är och var den publicerats. På så sätt får du grepp om bakgrunden till texten och kan se sambandet mellan den och innehållet eller påståendena. En kritisk läsare kan exempelvis ställa följande frågor:

  – Vilket är textens huvudbudskap? Vem är upphovspersonen och vilken är den avsedda målgruppen? Är textens huvudsakliga mål att underhålla, informera, påverka, sälja eller instruera? Hur stöder textens egenskaper (metoder) det huvudsakliga målet? Var är texten publicerad? Vilken sorts publikation är det fråga om (faktaorienterad, underhållande, kommersiell etc.)?

  – Försök skilja information från åsikter och fakta från fiktion. Dessa blandas ofta medvetet ihop, så läs noggrant HUR författaren skriver om ämnet. Var särskilt uppmärksam på ordvalen, perspektivet, rubrikerna och användningen av bilder.

  – Vad berättas i texten och vad berättas inte? Vilken information saknas och varför har den lämnats bort? Var kan du hitta kompletterande information?

Uppgiftstips

Leta efter två eller tre olika källor om det som tas upp på lektionen eller i uppgiften. En som är pålitlig och lämplig att använda i uppgiften, en som är pålitlig, men irrelevant och en som är fullständigt opålitlig och irrelevant med tanke på uppgiften. Läs texterna och diskutera sedan tillsammans hur man vet om en källa är pålitlig och lämplig och vad som gör en källa opålitlig.