II SKAPA ETT EGET VERK

3. Egen produktion

 1. SKISS, MANUSKRIPT, PLAN

 1. ANVÄNDNING AV OLIKA TYPER AV MATERIAL

  Vanligtvis behöver du tillstånd från upphovspersonerna för att använda andras verk. Upphovsrätten skyddar verkets uttrycksform. Man får fritt använda informationen, idéerna, ämnet, principerna, metoderna och handlingarna i verk så länge man återger dem med egna ord eller skapar ett självständigt verk med hjälp av dem.

  Kontrollera vilka tillstånd som krävs för att använda olika verk i minneslistan för projektarbeten.

  Upphovsrätten gäller även på internet. Du behöver upphovspersonernas tillstånd även för att använda bilder, texter och andra verk som delats eller publicerats på internet. Upphovspersonen kan ha tillåtit användning av verket exempelvis genom en Creative Commons-licens. Sådana verk får användas i enlighet med licensvillkoren. Läs mer på www.creativecommons.se.

  Mer information om tillstånd för användning av verk för skolor finns på www.bonuscopyright.sewww.stim.se och www.skolverket.se.

 1. CITERING UR KÄLLOR

  Man kan

  göra referat av någon annans text
  ta citat ur någon annans text.

  Enligt upphovsrätten får man ta citat i enlighet med god sed ur offentliggjorda verk, med undantag för fotografier och konstverk. Dessa kan istället användas utan tillstånd i vissa speciella sammanhang. Man behöver inte upphovspersonens tillstånd för att använda godkända citat. Citatet måste med det ämne man behandlar i sin egen text eller presentation. Med andra ord ska citatet ha ett sakligt samband med det verk där det används. Man får citera i den omfattning som ändamålet kräver, vilket vanligtvis handlar om kortare stycken. När man citerar ur någon annans verk ska man alltid komma ihåg att ange upphovspersonen och verkets namn. Nämn också vem som har givit ut verket och årtalet för utgivningen.

  Om du använder en annan persons text utan att ange källan eller påstår att en annan persons text är din egen är det fråga om plagiat.

  När man refererar ska textens innehåll förbli detsamma som i originaltexten. Man får inte förvränga budskapet eller ändra tonen.

  Referat

  Att referera är att återge ett innehåll ur någon annans text med egna ord. När man refererar är det viktigt att verkligen förstå texten, alltså att hitta dess huvudsakliga budskap.

  Svensson säger att plagiat är olagligt.

  Enligt Svensson är plagiat olagligt.

  När man refererar får man inte värdera originaltexten. Värderande verb kan vara exempelvis påstår eller tror. Ibland är det nödvändigt att uttrycka sin egen inställning till innehållet i texten. Man kan då kommentera textens innehåll i vad som kallas kommenterande referat.

  Svensson tror [men vet inte med säkerhet] att plagiat är olagligt.

  Citat

  Ett citat är en ordagrann återgivning av ett utdrag ur någon annans originaltext. Citat markeras med citationstecken och ibland även genom kursivering av den citerade texten. Citat ska vara korta och används bara om det är nödvändigt för att läsaren ska förstå den ursprungliga texten.

  Svensson säger: ”Plagiat är olagligt.”

  ”Plagiat är olagligt”, säger Svensson.

Om du använder en annan persons text utan att ange källan eller påstår att en annan persons text är din egen är det fråga om plagiat.

 1. KÄLLHÄNVISNINGAR

  När man använder en annan persons verk ska man alltid hänvisa till upphovspersonen och källan. Citat i texten markeras med citationstecken och källhänvisningar. I källförteckningen i slutet av en uppsats, en presentation, ett projektarbete eller en annan text finns utförligare information om källorna. Gör noggranna källhänvisningar. När man hänvisar till böcker, tidningar och andra tryckta källor nämner man exempelvis även på vilka sidor den text man hänvisar till finns.

  När man hänvisar till källor på nätet nämner man förutom publiceringsdatumet även datumet då man läste sidan, eftersom webbplatsens innehåll kan ändras efter att man läst det.

  På universitet och högskolor har olika ämnen ofta olika praxis för källhänvisningar.  Kontrollera vad som gäller på ditt lärosäte.

  Att påstå att man själv har gjort ett arbete eller skrivit en text som egentligen är någon annans är plagiat. Plagiat kränker upphovspersonens rättigheter.

När man använder en annan persons verk ska man alltid ange upphovspersonens namn och källan.

 1. GRANSKNING AV DET EGNA VERKETS SYFTE OCH PERSPEKTIV

  Fundera på vad syftet med ditt verk är, hur det tjänar sitt syfte, informationens mängd och kvalitet samt vilken målgruppen är.

Uppgiftstips

Leta efter material som anknyter till det ämne som behandlas under lektionen eller i uppgiften på nätet och i andra källor (böcker, tidningar etc.). Öva på att göra korrekta hänvisningar till olika källor.