Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §
Datum för upprättande 25.1.2017

 

1. Registeransvarig
Kopiosto rf
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
Tfn 09-431 521, kopiosto@kopiosto.fi

 

2. Kontaktperson vid ärenden
Kirsi Salmela
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors
Tfn 09-431 521

 

3. Registrets namn
Kopiraittilas användarregister

 

4. Avsikten med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifter som sparas i registret används till att upprätthålla och identifiera användares profil i nättjänsten Kopiraittila.fi. Bearbetningen av personuppgifter har utkontrakterats.

 

5. Registrets informationsinnehåll
Följande personuppgifter för de registrerade sparas:

namn
e-postadress
läroanstalt

 

6. Reglementsenliga uppgiftskällor

Uppgifterna i registret fås med tillstånd av den registrerade personen från honom/henne själv samtidigt när han/hon registrerats.

 

7. Reglementsenlig överlåtelse utanför EU eller ETA
Information i registret överlåts inte till utomstående eller utanför EU eller ETA. Bearbetningen av personuppgifter har utkontrakterats.

 

8. Principerna för registerskyddet
Uppgifterna i registret behandlas konfidentiellt. Användarna av registret förbinder sig till att följa tystnadsplikten.

A. Manuellt material
Det manuella materialet som används förvaras i ett låst utrymme dit endast vissa personer äger tillträde.

B. Information sparad via IT
Uppgifterna i registret har sparats på ett sätt, som skyddas från utomstående med brandmurar och andra tekniska skyddsmekanismer. För att logga in i registret krävs en personlig användarkod och ett lösenord.

 

9. Granskningsrättighet
Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom/henne som sparats i registret. Den registrerade kan kostnadsfritt granska uppgifterna en gång om året.

Granskningsförfrågan skall göras skriftligen och med underteckning eller personligen hos den registeransvarige. Identitetsbevis bör då uppvisas när man gör granskningsförfrågan personligen.

Den skriftliga granskningsförfrågan skall skickas till följande adress:
Kopiosto rf / Kirsi Salmela
Sanduddsgatan 2, 00100 Helsingfors

 

10. Rätt att begära korrigering av uppgifter
Den registeransvarige korrigerar, raderar eller kompletterar felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter antingen på eget bevåg eller om en registrerad kräver det.

Krav om korrigering av uppgifter skall göras skriftligen och med underteckning skickas till adressen som nämns i punkt 9. I kravet skall specificeras vilken uppgift korrigeringskravet gäller.