Upphovsrättsskolans användningsvillkor

Allmänt

Upphovsrättsskolan är en tjänst som ursprungligen har skapats av den finska organisationen Kopiosto rf och
förvaltas i Sverige av Patent- och Registreringsverket, PRV.
Följande användningsvillkor gäller för användare av Upphovsrättsskolan.
Med Serviceproducent avses nedan Kopiosto rf
Med Förvaltare avses nedan PRV
Med Tjänsten avses nedan Upphovsrättsskolan som helhet och i Tjänsten ingående enskilda material, som
finns på webbplatsen upphovsrattsskolan.se eller ingår i tjänsten Upphovsrättsskolan.

Användning av tjänsten och upphovsrätten

Tjänstens innehåll och dess delar är skyddade av upphovsrätten. Serviceproducenten har upphovsrätt till
Tjänstens innehåll och dess delar.
Tjänsten är avsedd för:

Materialet kan enbart visas eller framföras offentligt eller på andra sätt göras tillgängligt för allmänheten i
samband med undervisningsverksamhet. Användaren har tillstånd att skriva ut material i samband med
undervisningen eller för privat bruk. Att kopiera och använda materialet för andra ändamål eller i andra
sammanhang än de som tillåtits i dessa användningsvillkor samt att överlåta materialet till en tredje part
kräver särskilt tillstånd från Serviceproducenten.
För att lägga tjänsten Upphovsrättsskolan eller en enskild sida i den till en annan webbplats, eller för att
skapa databaser krävs det tillstånd på förhand av Kopiosto rf.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar till fullo för alla skador som förorsakas Serviceproducenten, Förvaltaren eller en
tredje part på grund av användning av Tjänsten i strid med dessa villkor, gällande lagstiftning,
myndighetsbestämmelser eller god sed.

Serviceproducentens ansvarsbegränsning

Upphovsrättskolans webbtjänst erbjuds som sådan och inga garantier för Tjänsten eller dess funktionalitet
ges. Serviceproducenten eller Förvaltaren ansvarar inte för eventuella serviceavbrott som beror på till
exempel underhållsarbete, tekniska fel eller andra motsvarande orsaker, och inte heller serviceavbrott i
tele- eller internet-förbindelser. Serviceproducenten eller Förvaltaren ansvarar inte för skador som orsakas
av Tjänstens funktioner eller att tjänsten inte fungerar.

Serviceproducenten eller Förvaltaren ansvarar inte för sådana direkta eller indirekta skador för användaren
eller en tredje part som beror på eventuella fel eller brister i Tjänsten eller som orsakas av användningen
eller tolkningen av informationen på Tjänsten.

Serviceproducenten eller Förvaltaren ansvarar inte heller för att Tjänsten ska kunna tillämpas eller vara
lämplig för visst bruk.

Serviceproducenten eller Förvaltaren ansvarar inte för innehållet, materialet och tjänsterna på sidor som
har producerats av tredje parter och till vilka det finns länkar på Serviceproducentens sidor.

Ändring av tjänstens funktioner eller avslutande av tjänsten

Serviceproducenten eller Förvaltaren har rätt att ändra på tjänstens innehåll, funktion samt dessa
användningsvillkor ifall ändringarna är nödvändiga för att utveckla tjänsten eller av andra godtagbara
orsaker. Serviceproducenten eller Förvaltaren har också rätt att när som helst avsluta att erbjuda tjänsten.

Tvistelösning

Tvistemål om användningen av Tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning för ärende
som rör Serviceproducenten och i Stockholms tingsrätt under svensk lag för ärende som rör Förvaltaren.